Voorwaarden aanbieding van de DIGIWIJS educatieve laptop

 1. Dit aanbod is van toepassing op het Educatieve Laptop-project van het MINOWC en deelnemende banken.
 2. De aangegeven prijs geldt voor aanschaf van het geselecteerde device met bijbehorende aanvullende diensten.
 3. Gedurende looptijd van het contract geldt dekking met verlengde garantie en dekking tegen schade op basis van pick up en return. De voorwaarden van de garantie zijn opgenomen in de bijlage.
 4. Diefstal van het device komt voor eigen rekening van de leerling/ouders/leerkrachten. In dat geval kan Suriname Cloud Services tegen een gereduceerd tarief een swap/refurbished device ter beschikking stellen, indien beschikbaar. Voorwaarde hierbij is dat er aangifte dient te zijn gedaan van de diefstal bij de politie.
 5. Serviceverzoeken kunnen door deelnemer, leerling/ouder/leerkracht worden ingediend op het serviceportaal van Digiwijs.sr.
 6. Deelnemer, leerling/ouder/leerkracht is na het moment van aflevering volledig verantwoordelijk voor het device.
 7. Op deze aanbieding zijn ook de algemene voorwaarden van Suriname Cloud Services van toepassing.

Voorwaarden aanbieding van de DIGIWIJS Refurbished educatieve laptop

 1. De aangegeven prijs geldt voor aanschaf van geselecteerde refurbished laptops met bijbehorende garantie.
 2. Diefstal van het device komt voor eigen rekening van de klant.
 3. Service- en reparatie verzoeken kunnen door de klant worden ingediend bij Digiwijs.
 4. De klant is vanaf het moment van in ontvangst nemen volledig verantwoordelijk voor het device.
 5. Op deze aanbieding zijn ook de algemene voorwaarden van Suriname Cloud Services van toepassing.

Het DIGIWIJS carepack

Het DIGIWIJS carepack biedt een verlengde garantie (inclusief schade) op basis van ‘carry-in’ (zelf brengen):

 • Carry-in service: indien voor 15.00 uur aangemeld kan de unit de volgende werkdag op de reparatie-locatie worden ingeleverd.
 • Kosten voor analyse van het probleem, onderdelen en arbeidsloon zijn inbegrepen in het reparatiebedrag.
 • Service Window: maandag t/m vrijdag, 09.00 – 13.00 uur.
 • Reparatietermijn: 5-7 werkdagen.
 • De looptijd van het carepack is gelijk aan de in de offerte genoemde en overeengekomen garantietermijn.

Reparaties kunnen worden aangemeld via: https://forms.gle/7KdduMvAVv6XdGzT9 

 • De eindgebruiker wordt van de voortgang op de hoogte gehouden middels status mails.
 • Eventuele diagnose kosten in geval van NFF (No fault found) cases zijn afgedekt.
 • Gebruik van een deugdelijke case/laptoptas tijdens transport is een garantievoorwaarde.
 • Schade en onheil van buitenaf zijn afgedekt voor het hieronder genoemde aantal schadegevallen per device gedurende looptijd van de overeenkomst: 3 schadegevallen per device bij een looptijd van 36 maanden

Per schadegeval geldt een eigen risico van € 20,00 (inclusief OB) dan wel de tegenwaarde in Surinaams courant. Het eigen risico wordt in rekening gebracht zodra een schade wordt behandeld.

Voor wat betreft de hierboven genoemde dekking tegen schade en onheil van buitenaf gelden de volgende voorwaarden:

 • Het carepack biedt geen dekking tegen val-, stoot-, brand- en vochtschade en tegen kortsluiting voor zover dit niet valt onder de garantie van de fabrikant  (onderdelen, arbeidsloon).
 • Indien het reparatiebedrag de nieuw of restwaarde overschrijd wordt een identiek/gelijkwaardig product geleverd.
 • Schade door reparatie pogingen van derden of opzettelijke molest valt buiten dekking van het carepack.
 • In geval van total-loss wordt dekking van het carepack op het nieuwe device voortgezet conform de looptijd van de carepack. Eerder gemelde schades op een total-loss verklaard device blijven meetellen in het eerder genoemde aantal totaal gedekte schades per device gedurende looptijd.

ALGEMENE VOORWAARDEN | SURINAME CLOUDS SERVICES

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Suriname Cloud Services ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Suriname Cloud Services en de cliënt. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de cliënt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Suriname Cloud Services alleen bindend indien en voor zover deze door Suriname Cloud Services uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het laatste artikel vermeld.

Artikel 1. Contractsluiting

1.1    De cliënt kan de Diensten bij medewerkers van/na overleg met Suriname Cloud Services aanvragen. De overeenkomst ontstaat/gaat in op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Suriname Cloud Services met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.


Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst


2.1    Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Suriname Cloud Services deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

Suriname Cloud Services zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door de cliënt hiermee opgeslagen gegevens te realiseren en behouden. Suriname Cloud Services biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid anders dan in het bij alle diensten geleverde ‘Basis SLA’ (Service Level Agreement), tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels als zodanig aangeduide Maatwerk diensten.

2.3    Door Suriname Cloud Services opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke MSLA-termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.

2.4    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Suriname Cloud Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van de cliënt als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten.

2.5    Indien zulks is overeengekomen, zal Suriname Cloud Services de cliënt toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van de cliënt of een door de cliënt aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van de cliënt te zijn geschied. Indien de cliënt vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Suriname Cloud Services te melden zodat deze gepaste maatregelen kan nemen.

2.6    Suriname Cloud Services zal zich beschikbaar houden voor goede cliëntondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, middels een Helpdesk. De ondersteuning vindt plaats tijdens reguliere kantooruren. Afwikkeling van support- aanvragen wordt binnen de aangegeven duur van het prioriteitsniveau uitgevoerd.

2.7    Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat, door welke omstandigheden dan ook, een andere uitvoering noodzakelijk is, worden met name wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, de wijzigingen in overleg vastgesteld en uitgevoerd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.


Artikel 3. Verplichtingen van de cliënt
3.1    De cliënt is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de cliënt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SCS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan SCS worden verstrekt. De termijn waarbinnen SCS de overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door SCS zijn ontvangen.

3.2    Indien de cliënt weet of kan vermoeden dat SCS bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal de cliënt SCS daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als de cliënt weet of behoort te weten dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van SCS zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid  on-beschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien de cliënt weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die SCS gebruikt om Diensten aan de cliënt te leveren. SCS zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan de cliënt.

3.3    Indien de cliënt voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient de cliënt zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. de cliënt garandeert ten opzichte van SCS dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door de cliënt.

 

Artikel 4. Gedragsregels en notice/takedown
4.1    Het is de cliënt verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Surinaamse of andere op de cliënt of SCS van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

4.2    Het is (of dit nu legaal is of niet) door SCS verboden om met gebruikmaking van de Diensten aan te bieden of te verspreiden Materialen die:
#   Onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
#   Onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
#   Kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
#   Een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
#   Hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

4.3   Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is niet toegestaan.

4.4    de cliënt onthoudt zich ervan overige de cliënten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van SCS of overige de cliënten. Het is de cliënt verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van SCS, op te starten waarvan de cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks SCS, haar de cliënten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4.5    Indien naar het oordeel van SCS hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SCS of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is SCS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

4.6    Wanneer SCS een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door de cliënt via een derde of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal SCS de cliënt zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. de cliënt zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna SCS zal besluiten hoe te handelen.

4.7    Indien SCS van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval SCS een back-up zal maken). SCS zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. SCS zal de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

4.8    SCS is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is SCS gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van de cliënt af te geven aan een derde die klaagt dat de cliënt inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

4.9    Hoewel SCS ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over de cliënt, is SCS nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

4.10  Het is de cliënt toegestaan om de Diensten door te leveren (te “re-sellen”), echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van de cliënt en zonder de naam van SCS als leverancier of onderaannemer kenbaar te maken. de cliënt vrijwaart SCS van alle claims door zijn afnemers. SCS mag ook bij overtredingen van deze algemene voorwaarden door die afnemers onverkort optreden.

 

Artikel 5. Aanvraag van domeinnamen
5.1    Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van desbetreffende registrerende instanties, zoals gehanteerd voor .SR domein bij www.register.sr en voor .NL domeinen bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland etc. voor overige domeinen (TLD’s). desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. SCS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.2   de cliënt kan uitsluitend uit de bevestiging van SCS, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.3    de cliënt vrijwaart en houdt SCS schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de cliënt. SCS is niet aansprakelijk voor het verliezen door de cliënt van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de cliënt.

5.4    de cliënt dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties en bemiddelende intermediairs stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. SCS zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

5.5    SCS heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de cliënt aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de cliënt in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling welke ook per e-mail mag worden aangeleverd met leesbevestiging.

5.6   In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van de cliënt is SCS gerechtigd een domeinnaam van de cliënt op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 

Artikel 6. Opslag- en datalimieten
6.1    Er is geen maximum aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de cliënt mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten binnen de afbakeningen zoals aangegeven in de diverse door SCS aangeboden pakketten. Meerverbruik wordt achteraf nabelast aan de cliënt.

 

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom
7.1    Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door SCS ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen en/of services berusten uitsluitend bij SCS of diens licentiegevers.

7.2    De cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend.Voor het overige zal de cliënt deze Materialen en of diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken. Het voorgaande  lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan de cliënt zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen en/of services is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

7.3    Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

7.4    SCS is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen/Services. Indien SCS door middel van technische bescherming deze Materialen/Services heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

 

Artikel 8. Prijzen
8.1    Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SCS genoemde prijzen inclusief 8% dan wel 12% omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Dit geldt niet voor educatieve de cliënten in het geval van educatieve diensten.

8.2    Indien een prijs is gebaseerd op door de cliënt verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft SCS het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

8.3    Indien de overeenkomst een Abonnement (recurring diensten/services) betreft, is SCS gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijzigen.

8.4    Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
9.1    SCS zal de door de cliënt verschuldigde bedragen aan de cliënt factureren. SCS mag daarbij elektronische facturen uitreiken. SCS heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

9.2    De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3    Indien de cliënt na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

9.4    Indien de cliënt in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 4% per maand als dat hoger is; de voor de cliënt gehoste websites en andere Materialen/Services mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

9.5    Ook indien de cliënt een consument is, is beroep door de cliënt op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

9.6    In geval de cliënt enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is SCS zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen/diensten terug te nemen, onverminderd het recht van SCS op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
SCS is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

10.1  De totale aansprakelijkheid van SCS voor schade geleden door de cliënt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SCS van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de cliënt overeengekomen SLA verplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van SCS, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen die de cliënt onder de overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de cliënt in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het voor de Dienst/Service betaalde bedrag.

10.2 SCS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3  De aansprakelijkheid van SCS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de cliënt onverwijld en deugdelijk SCS Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SCS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SCS in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door SCS.

10.4  De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SCS.

10.5  de cliënt is jegens SCS aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. de cliënt vrijwaart SCS tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van de cliënt niet naleven van de gedragsregels in artikel 10. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van de cliënt zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de cliënt hebben gebruikt.

 

Artikel 11. Overmacht
11.1  Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet doen.

11.2  Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor SCS beschikbaar is, en waarvan de levering van de Diensten afhankelijk is, maar waarover SCS geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de infra van Telesur,  de registrars en alle netwerken in het internet waar SCS geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van SCS die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan de cliënt het gebruik heeft voorgeschreven, overheidsmaatregelen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

11.3  Indien een overmachtsituatie langer dan 1 maand duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 12. Geheimhouding
12.1  Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelderden ter uitvoering van de overeenkomst.

12.2  SCS zal geen kennis nemen van gegevens die de cliënt opslaat en/of verspreidt via de systemen van SCS, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of SCS daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal SCS zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

12.3  De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 13. Duur en opzegging
13.1  De duur van de overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.

13.2  Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mogen partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van 180 dagen.

13.3  Voordat het Abonnement afloopt, krijgt de cliënt een verzoek of deze wil verlengen, voor een door SCS aangegeven termijn. Alleen als de cliënt aangeeft dat te willen, wordt de overeenkomst verlengd.

13.4  SCS mag de overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a)     de cliënt is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b)     Het faillissement van de cliënt is aangevraagd;
c)     de cliënt heeft surseance van betaling aangevraagd;
d)     De activiteiten van de cliënt worden beëindigd of geliquideerd.

13.5 Indien SCS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

13.6  Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van SCS op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door de cliënt mag de cliënt uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door SCS is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, heeft SCS recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Artikel 14. Procedure na beëindiging
14.1  Na beëindiging van de overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag SCS het Account van de cliënt onmiddellijk opheffen en zal SCS de voor de cliënt opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. SCS is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

14.2  Het wissen van voor de cliënt opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op ‘delete’ wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.

 

Artikel 15. Rangorde en wijziging voorwaarden
15.1  SCS behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

15.2  Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan de cliënt, of per papieren post, of een ander kanaal waarvan SCS kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij de cliënt. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

15.3  Indien de cliënt een wijziging niet wil accepteren, dient de cliënt dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan SCS. SCS kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien SCS daarop de wijziging niet intrekt, kan de cliënt tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

15.4  Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, vóór boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen SCS en de cliënt prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 16. Overige bepalingen
16.1  Op de overeenkomst is Surinaams recht van toepassing.

16.2  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Surinaamse rechter

16.3  Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

16.4  Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de   SCS Website en op de isp website van SCS zijn onder   voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van  enige inconsistentie tussen de Website en de overeenkomst   prevaleert de overeenkomst.

16.5  De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van SCS vormen volledig bewijs van stellingen van SCS en de door SCS ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de cliënt.

16.6  Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank-nummer.

16.7  Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Artikel 17. Definities van gebruikte termen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

SCS 

Het bedrijf Suriname Cloud Services  N.V. , gevestigd te Paramaribo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 70737.

Website 

De websites van SCS, bereikbaar via het domein www.surinamecloudservices.com of www.digiwijs.sr.

Abonnement 

De overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).

Materialen 

Alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, Scripting, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

Account 

Het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee de cliënt (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede configuratie(s) en de voor de cliënt opgeslagen bestanden zelf.

Algemene Voorwaarden

De bepalingen uit het onderhavige document.

de cliënt

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SCS een overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met SCS daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten

De producten en/of diensten die SCS aan de cliënt zal leveren krachtens een overeenkomst.

Overeenkomst

Iedere overeenkomst tussen SCS en de cliënt op grond waarvan SCS Diensten levert aan de cliënt.

Schriftelijk

Naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Toepassingen Met Verhoogd Risico

Hieronder wordt verstaan toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waarvan een substantieel deel van de bevolking afhankelijk is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten.

 

Dit zal sluiten in 5 seconden